top of page

Jak Vám můžeme být užiteční

Péče o duši
Pozadi.jpg

Péče o duši

Esejská věrouka nezná kategorii „hřích“.

Nejsme lidé „hříšní“, ale jsme lidé „omylní“.

Nepřivlastňujeme si patent na tzv. „odpuštění hříchů“, jako to o sobě hlásají některé jiné církve.

Mezi omylem a hříchem, tak jak jej vnímají ostatní křesťanské církve, je propastný rozdíl.

Esejci chápajíce lidský život jako jednu z epizod v učebních procesech duše, tedy v koloběhu karmy, nás učí být zodpovědnými v každém konání tak, abychom neubližovali jiným nejen vědomě, ale pokud je to možné, ani nevědomě.

Často se svým jednáním dopouštíme omylů i sami vůči sobě a tedy jednáme proti svému vlastnímu zájmu z hlediska naší cesty k dokonalosti a konečnému splynutí se Stvořitelem.

Neznamená to, že děláme-li chybná rozhodnutí, automaticky skončíme v nějakém hypotetickém pekle.

Učební plán naší Duše je pro každé zrození postaven tak, abychom během života získávali rozmanité zkušenosti a na jejich základě se rozhodovali v souladu s Božím plánem. Pokud tak nečiníme, přicházejí nám do cesty stále další a obtížnější výzvy a učební procesy.

Pokud dokážeme z našich chyb pochopit poučení, jsme na dobré cestě k dokonalosti. A to je smyslem naší existence v tomto hmotném světě.

V našich modlitbách tedy prosíme i o neustálé uvědomění si faktu, že naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného bytí.

 

Každý člověk se v průběhu svého života ocitá v situacích, se kterými si buď neví rady nebo potřebuje utěšit.

Takovému člověku dokážeme pomoci pochopit, proč právě jeho taková situace potkala a nasměrovat ho k možným variantám řešení.

Možností jak osobní problém vyřešit je vždy více. Každá z nich otevírá dveře do trochu jiné budoucnosti.

Pro které dveře se hledající člověk rozhodne, je jeho svobodné rozhodnutí. My jsme tu od toho, abychom mu pomohli tyto dveře ukázat.

Spiritální pomoc
Pozadi.jpg

Spirituální pomoc

Pro poskytnutí účinné spirituální pomoci je užitečná znalost zdravotního stavu z pohledu západní medicíny ( předpokládaná diagnóza), dále součinnost s postiženým, případně jeho nejbližšími.

Máme znalosti o možných spirituálních příčinách problémů a nemocí.

Máme i kvalifikaci a nástroje, jak v těchto případech duchovně pomáhat.

O provedení spirituálních technik se rozhodujeme velmi odpovědně, až po získání všech potřebných informací, protože zájem člověka je pro nás na prvním místě.

Naše pomoc je vždy bezplatná.

Požehnání a obřady
Pozadi.jpg

Požehnání a obřady

Základní formou naší oslavy Boha jsou bohoslužby, které nazýváme „společenstvím lásky“. Jak jinak nazvat setkání Božích dětí s naším Stvořitelem?

V přítomnosti ostatních Božích dětí se chceme společně radovat z toho, že Jej známe a víme o Jeho lásce k nám všem bez výjimky.

Naše církev a celá naše liturgie je úzce spjatá s působením Ducha svatého. Při všech těchto svátostech k nám přichází milosrdenství našeho milovaného Otce prostřednictvím Ducha svatého. Spojení kněze s Duchem svatým je proto obzvláště silné.

 

Při společenství lásky, při eucharistii, žádáme Boha, aby prostřednictvím Ducha svatého seslal Svoji lásku do chleba a vína.

Při bohoslužbách používáme nealkoholickou hroznovou šťávu, aby se mohli eucharistie zúčastnit i věřící, kteří ze zdravotních nebo náboženských důvodů nemohou pít alkohol. To se týká samozřejmě i dětí.

 

V kalendáři liturgického roku máme však i dny, které jsou o něco slavnostnější tím, že si v nich připomínáme významné události historie naší církve nebo významné okolnosti naší starobylé esejské tradice starší více než dva tisíce roků. Ano, čtete správně, Esejci začali psát historii svých společenství již několik století před narozením Ježíše Nazorejského, kterého dnes známe jako Ježíše Krista.

Více o tom v sekci HISTORIE A TRADICE.

 

Je obvyklé, že během bohoslužeb nebo po nich poskytují celebranti všem účastníkům společenství možnost přijmout různé druhy požehnání. Zpravidla se to děje formou přikládáni rukou kněze na hlavu příjemce.

Účelem požehnání je posílit žehnaného na jeho cestě k poznání nebo vyprosit od Ducha svatého jeho uzdravení.

Esejská tradice křtu je velice silná a podložená, vždyť každý křesťan ví, že Jan Křtitel, esejský Mistr, pokřtil v řece Jordánu Ježíše.

Křest pro nás není rituál přijímání za člena církve, ale chápeme jej jako spirituální křest, při němž žádáme Ducha svatého o jeho působení.

 

  Vykonáváme tři druhy křtu:

 

  • Křest svěcenou vodou (integrační křest)

  • Křest Duchem svatým

  • Křest světlem

Přičemž při křtu světlem Duch svatý přináší milosrdenství našeho milovaného Otce a současně i Kristovo světlo.

Přijetím našeho pozvání na bohoslužbu, anebo kteréhokoliv z našich požehnání včetně křtu, nevzniká žádný závazek, ani členství v naší církvi.

Jako svobodná Božská bytost svobodně přijdete na naše setkání a stejně svobodně odejdete nazpět do vašeho společenství.

Kde je nás třeba
Pozadi.jpg

Působíme tam, kde je nás třeba

Sloužíme bohoslužby tam, kde je třeba.

Jezdíme konat bohoslužby na různá místa po celé republice. Několikrát jsme sloužili i v zahraničí. Stačí nám příhodné místo, třeba v přírodě, v ruině středověkého hradu. Na místě, kde stála v historii kaple. Na těchto místech spolu s vámi zažíváme přítomnost Boha a Jeho lásku.

bottom of page