top of page

O nás

Pozadi.jpg
Křesťanská církev esejská
Křesťanská církev esejská
Život naší církve

Křesťanská církev esejská je křesťanské společenství věřících, kteří se považují za součást jedné velké lidské rodiny, ze které není nikdo vyloučen. 

Registrovanými členy Křesťanské církve esejské jsou všichni její kněží a hodnostáři, zapsaní v Knize hodnostářů KCE.

Stát se členem KCE může každý občan, který sdílí hodnoty KCE, splní předpoklady potřebné pro vstup do společenství jáhnů, kněží a dalších hodnostářů KCE a absolvuje teoretickou a praktickou průpravu předepsanou Církví.

Každý člověk, ať už je ateista nebo je příslušníkem jiného společenství věřících je v Křesťanské církvi esejské vítán. Srdečně zveme kohokoliv slavit naše inter-religiózní bohoslužby a přijímat lásku Boží ve společenství lásky.

 

V Křesťanské církvi esejské nepůsobí osoby vykonávající duchovní činnost pro KCE jako svoje povolání za úplatu.

Všechny osoby vykonávající činnost hodnostářů KCE mají tudíž svoje občanská povolání.

Registrace církve v ČR

Křesťanská církev esejská (KCE) byla rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky zařazena do seznamu státem uznávaných církví dne 20.1.2022.

Organizační struktura církve

Hlava esejských církví ****

Křesťanská církev esejská (KCE) v České republice je součástí mezinárodní rodiny esejských církví, které působí v šestnácti zemích světa, na třech kontinentech.

Současnou hlavou všech esejských církví, včetně KCE je Jeho Svatost PAX Immanuel II. Toto pověření vykonává PAX Immanuel II. Od roku 1999 a je v pořadí třetím představitelem esejských církví v jejich novodobé historii, tedy od roku 1972. Sídlem Hlavy esejských církví je Německo.

PAX – Hlava Církve

Do svého úřadu je zvolen kardinály kurie Církve a svou funkci zastává doživotně. Sídlem Hlavy Církve je sídlo mezinárodní struktury Církve .

Kardinálové

Do jejich úřadu je jmenuje Hlava Církve. Tato skutečnost je stvrzena vystavením pověřovacího dekretu.

Zemský arcibiskup

Do jeho úřadu jej jmenuje Hlava Církve.

Biskupové a arcibiskupové

Do jejich úřadu jej jmenuje Hlava Církve

Základním úkolem biskupů – jako zástupců Krista na Zemi – je organizovat pastorační aktivity Církve ve spravovaném území a řídit a podporovat každého kněze v biskupství.

Kněží

Do jejich úřadu je ustanovují biskupové.

Základním úkolem kněží Církve je slavit veřejné bohoslužby a v území své působnosti vykonávat liturgické úkony jim svěřené a – v souladu s pokyny svého nadřízeného biskupa – vykonávat všeobecnou pastorační činnost.

Jáhni

Do jejich úřadu je ustanovují biskupové.

Cílem působení jáhna je – pod dohledem kněze Církve – dosáhnout dostatečné znalosti, zkušenosti a praktické dovednosti, které umožní příslušnému biskupovi vysvětit jáhna za řádného kněze Církve. Jáhna bezprostředně řídí ten kněz, kterému byl jáhen svěřen.

Do všech výše uvedených úřadů mohou být v rámci KCE jmenovány ženy i muži.

Začlenění církve do struktur církve mimo území České republiky

Církev nemá žádnou právní vazbu nebo závislost na rozhodování jiných církví v zahraničí s vyjimkou personálních rozhodnutí Hlavy Církve .

Veškerá mezinárodní spolupráce probíhá v rovině partnerských vztahů při respektování samostatnosti Církve.

O.T.C.E.
Snímek obrazovky 2023-02-21 v 22.42.00.png
O.T.C.E.

(Ordo Templi Christi Esseniorum – v překladu Řád Chrámu Krista Esejských)

O.T.C.E. je křesťanská, duchovní a mezináboženská organizace, zaměřená hlavně na aktivity v sociální a humanitární oblasti, podporu práv zvířat a na pomoc v oblasti ochrany a rozvoje životního prostředí. Svoje aktivity synchronizuje v potřebné míře s bratrskými O.T.C.E. v dalších zemích.

Základy O.T.C.E. jsou založené na odkazech a hodnotách historických templářských Řádů, jako i na odkazech jejich předchůdců

Aktivity O.T.C.E. vede Velmistr Řádu, kterého jmenuje Zemský arcibiskup

ŘKN
Řád královny nebes (ŘKN)

Řád královny nebes je řádným Řádem Církve 


ŘKN je křesťanskou, duchovní a mezináboženskou organizací, zaměřenou hlavně na uctívaní Marie, Matky Boží. Svoje aktivity synchronizuje v potřebné míře se sesterskými ŘKN v dalších zemích.


Aktivity ŘKN vede Abatyše ŘKN, ustanovena do své funkce Zemským arcibiskupem.

Řád královny nebes je interreligiózní, převážně ženský řád, jehož cílem je přivést Pannu Marii blíže k lidem a prostřednictvím výjimečného posvátného rituálu zprostředkovat každému jeho účastníkovi zvláštní ochranu Panny Marie. 

Jeho členkami jsou svobodné i vdané ženy, které mají svá občanská povolání.

„Milovat všechny projevy života pod ochranou Matky Boží“.

Tímto motem chceme vyjádřit požadavek vědomého přijetí světla a všech projevů života. Respektujeme Boží Stvoření, mentální a fyzickou svobodu každé živé bytosti.

Čemu věříme?
 • V blízkost Požehnané Panny Marie, pocházející z rodu Davidova, matky Božského syna, který nám poskytuje lásku a světlo.

 • Marie, královna Nebes a všech Andělů, nám přináší poselství plné pokory, nabízí nám svoje útočiště.

 • Věříme, že Panna Marie miluje každou bytost stejně, jako milovala svého Syna, Ježíše Krista.

 • Věříme, že Bůh si vybral Marii jako vyslankyni a ochránkyni světa.

 • Ona na Zemi svojí energií reprezentuje  ženskou část Boha.

 • Marii Magdalénu, apoštolku,  milovanou ženu Ježíše, matku Jeho dětí, jeho družku a utěšitelku.

 • Věříme, že můžeme být kdykoliv ve spojení s laskavou a milosrdnou Boží Matkou,  svěřovat Jí svoje bolesti a trápení s důvěrou v její mateřskou lásku., pomoc a ochranu.

Jak žijeme?
 • Jsme ženy v křesťanské komunitě.

 • Je pro nás velmi důležité být v kontaktu s ostatními lidmi.

 • Náš Řád existuje tam, kde žijí naše konventní sestry. 

 • Rády vás zveme na naše liturgické ceremoniály a modlitby.

 • Dělíme se o naši spiritualitu s každým, kdo o to projeví zájem.

 • Je to přání Panny Marie, aby byl Řád vedený ženou.

 • Řád Královny Nebes vítá každého s otevřenou náručí.

 • Každý, kdo cítí volání Panny Marie, u nás může najít svůj spirituální domov.

 • Nežijeme za zdmi kláštera, neskládáme slib chudoby a celibátu. Naše abatyše a sestry vedou běžný, každodenní život. Vykonávají svoje profese, žijí ve svých rodinách se svými partnery a dětmi.

Jaké jsou naše cíle
 • Panna Marie nám umožnila sloužit zvláštní, žehnající rituál.

 • Cílem našeho Řádu je poskytnout každému Její ochranu.

 •  V rámci Jejího vlivu poznáváme Marii jako matku, která je nám oporou.

 • Její ochrana nás zbavuje našich strachů.

 • Můžeme se Jí kdykoliv svěřit s našimi pocity, emocemi a problémy.

 • Dostává se nám posílení, ochrany, pomoci a pochopení.

 • Čím více se Jí otevřeme, tím více můžeme cítit Její ochranu v našem každodenním životě.

Snažíme se
 • Rozšiřovat uctívání Panny Marie na základě svobodné vůle.

 • Oznamovat Mariina sdělení všem lidem, aby si uvědomili svoji vnitřní sílu a ženskou stránku osobnosti.

 • Akceptovat naše silné i slabé stránky přes ženský aspekt Panny Marie, protože jsou součástí našeho každodenního života.

 • Šířit poznání, že Marie byla silná žena, která poznala život ve všech jeho projevech a žila v radosti.

 • Přijímat s radostí lásku Panny Marie a podělit se o ni s ostatními.

 • Šířit poznání, že Panna Marie je dosažitelná pro každého.

Co znamená být členkou Řádu?

Ženy, které se stanou členkami Řádu Panny Marie:

 • Si zvyšují osobní vyspělost.

 • Dělí se o lásku a příslušnost k Požehnané Panně Marii

 • Nachází spiritualitu a sílu růžence.

 • Získávají pochopení a poznání původu Řádu.

 • Mohou získat kněžské svěcení v rámci Řádu.

 • Získávají další vzdělávání v rámci pravidelných cvičení.

 • Dobrovolně využívají svoji spiritualitu a sílu ve prospěch projektů Řádu.

Modlitby, liturgie a meditace jsou důležitou součástí našeho života v Řádu.

To, jak zvládáme náš život, nachází odraz v těchto procesech.

Toto je cesta, na které chceme cítit Marii v nás a děkovat Jí za Její pomoc a podporu.

Komunita

Hledající muži a ženy:

 • Se mohou stát pasivními členy.

 • Cítí spojení s Řádem a ztotožňují se s jeho cíli a zásadami.

 • Jsou pod speciální ochranou a vedením Panny Marie.

 • Muži a ženy akceptují svoji ženskou kreativní sílu.

 • Jsou v kontaktu se sestrami Řádu.

 • Zúčastňují se, anebo i celebrují, speciální ceremonie a různé jiné události.

Členové jsou zapojeni do všech záležitostí, událostí a projektů Řádu na základě jejich zájmů a talentů.

Nic není povinné, není vyžadován žádný slib nebo závazek.

Dáváme a dostáváme

potkáváme Pannu Marii společně s ostatními při společných modlitbách a liturgiích.

Když něco ve vašem každodenním životě ztratíte, pozorně vás vyslechneme.

Nesoudíme, pokusíme se pomoct s vašimi problémy.

Když ztratíte naději

Rádi vám budeme dělat společnost na vaší cestě.

Když je váš osobní život v troskách

Jsme tu, abychom vás podpořili.

Když nemáte chuť k životu

Pomůžeme vám vyřešit vaše problémy a budeme respektovat vaše přání.

Modlitba k Panně Marii

Marie, Ty jako nejsilnější symbol ženství jsi zasvěcená soucitu.

Všechny ženy na této planetě

si sebou nesou hluboká zranění ve svých srdcích.

Nyní nastal čas si tato zranění uvědomit, léčit je pomocí modlitby

a vytvořit tak něco nového.

Nový, svobodný, proměněný obraz ženy.

Marie, stůj při nás a nechej každou ženu,

aby skrze svou víru v tebe prožila tuto proměnu.

Děkujeme Ti.

 

Skrze tuto modlitbu nám dáváš možnost,

aby se všechny ženy na naší planetě

společně propojily v jednom mariánském prostoru.

 

Svatá Marie, Matko Boží,

Ty, která jsi vůči  nám lidem plná lásky.

Ty, která jsi plná síly a tak přítomná,

prosíme Tě o Tvou pomoc.

Prosím, otevři nám, všem ženám na světě naše vnímání

k převzetí  odpovědnosti do svých rukou.

Abychom hájily lásku a mír na světě.

Prosím, pomoz nám vychovávat naše dcery a syny

jako čestné a upřímné lidi, s vědomím a respektem k životu

v jednotě s Bohem a důvěrou v Něj.

Prosím, pomoz nám, abychom zářily,

aby skrze nás mohlo působit Boží světlo a jeho láska.

 

Děkujeme Ti přenádherná, zářící Královno našich srdcí.     

Amen.

bottom of page